פיצויי התפטרות

תחום דיני עבודה הינו נרחב וכולל סוגיות רבות. משרדנו, המתמחה ומעניק שירותי עריכת דין אך ורק בתחום דיני עבודה, על-ידי עורכי דין מנוסים המוכשרים בנושא, מייצג עובדים ומעסיקים רבים, גם בנושאים של התפטרות עובדים. 

כיום, עובדים אינם נחים על שמריהם, ואין עוד ממש במושג "קביעות". שינוי מקום העבודה נעשה חדשות לבקרים. עובדים רבים, מבקשים להתפטר לשם הגיוון, שיפור תנאי העסקתם, עקב מצב בריאותי, מעבר למקום מגורים חדש ובשל סיבות רבות אחרות.

בהתאם לדיני עבודה החלים היום, עזיבת מקום עבודה ביוזמת העובד על-ידי התפטרותו, אינה מזכה את העובד בפיצויי פיטורין (אלא אם נקבע אחרת). יחד עם זאת, במסגרת דיני עבודה מופיע חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963המסדיר את נושא פיצויי התפטרות והתפטרות עובדים בכלל, יש כבר כעת לתת את הדעת לכך שהחוק נקרא חוק פיצויי פיטורים ואינו נקרא חוק פיצויי התפטרות, ולא בכדי.

 

ראשית, יש להדגיש את פרק הזמן הנדרש לצורך צבירת הזכאות לקבלת פיצויים התפטרות יכולה להקנות זכאות כזו למי שעבד במקום עבודה שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד.

 

על אף שהכלל קובע פיצויי פיטורים רק לאחר פיטורים, הרי שלעיתים קיימים מצבים בהם, עפ"י דיני עבודה התפטרות העובד תזכה אותו בפיצויי פיטורים. התפטרות כזו המקנה על פי החוק פיצויי התפטרות, תהיה בהתאם לאחת העילות הבאות. תשומת לב העובדים לעילות אלו על מנת שדרישה לפיצויי התפטרות לא תוגש לחינם ולמעסיקים בכדי לדעת מתי יכולה לעלות דרישה לקבלת פיצויי התפטרות :

 

  • התפטרות עובד לרגל מצב בריאותי לקוי – המדובר בהתפטרות העובד עקב מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפתו הקרוב.
  • התפטרות של עובד/ת תוך תשעה חודשים מיום הלידה על מנת לטפל בתינוק.
  • התפטרות עובדת עקב שהייה במקלט לנשים מוכות.
  • התפטרות עובד לרגל שינוי מקום המגורים (בכפוף לתקנות שנקבעו בנושא התפטרות עובד).
  • אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה שהגיעה לסיומו.
  • התפטרות מחמת הרעה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות במסגרת יחסי העבודה, שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך לעבוד.
  • התפטרות עובד בשל גיוס לשירות סדיר/אזרחי/משטרה.
  • עובד שהתפטר מאחר ונבחר לראש רשות מקומית או לסגנו.
  • התפטרות עובד שהגיע לגיל הפרישה.

 

שיעור הפיצויים: שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא: שכר חודש אחד לכל שנת עבודה לעובד במשכורת חודשית, ושכר שבועיים לכל שנת עבודה בעובד בשכר. יש לשים לב כי חישוב פיצויים התפטרות או פיטורין, עשוי לעיתים לעמוד במחלוקת בין המעסיק לעובד. וגם לזאת חשוב לתת את הדעת.

על עובדים המגישים התפטרותם מהעבודה, לעקוב אחר חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, הקובע חובה להודיע למעסיק על התפטרותו של העובד.

עובד המבקש להתפטר מהעבודה ייתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות, כדלקמן:

הודעה מוקדמת להתפטרות של עובד במשכורת חודשית:
(1) במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים – הודעה מוקדמת של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

(3) לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.

 

הודעה מוקדמת להתפטרות של עובד בשכר (עובד שאינו עם משכורת חודשית):

(1)   במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

(2)   במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(3) במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(4) לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.

מעסיק רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובד פיצוי בגובה שכר עבודתו עבור תקופת ההודעה המוקדמת.

 

אם כן, כיום, על פי דיני עבודה התפטרות עובדים אינה דבר פשוט או טריויאלי, וקיימים לה היבטים משפטיים רבים. ברשימה זו, הובאו מספר היבטים בסוגיית ההתפטרות, אך ישנם עוד היבטים רבים וחשובים נוספים. עורך דין המנוסה בדיני עבודה יוכל לייעץ לכם העובדים והמעסיקים, כיצד להתמודד עם סוגיית פיצויים התפטרות ואחרות, באופן נכון, שימנע התנהלות מיותרת בערכאות המשפטיות.

 

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים