פיטורים והתפטרות

עולם העבודה כיום הינו עולם דינמי. עובדים כבר אינם נשארים במשרה אחת "עד הפנסיה" – כך שמושגי הפיטורים וההתפטרות הינם מושגים שכיחים. כדאי להכיר את הזכויות והחובות של עובדים ומעסיקים במקרים של פיטורים והתפטרות, שכן אלו מלווים פעמים רבות באי-הסכמות, הרגשת קיפוח ואף הגשת תביעות הדדיות.

מהם פיטורים ומהי התפטרות?

 • פיטורים הינו מצב בו המעסיק יוזם את סיום יחסי העבודה בינו ובין עובדו. ככלל, למעביד הזכות להחליט כיצד לנהל את עסקו ומי יהיו עובדיו – אך גם בעת פיטורים עליו לנהוג בתום לב ולעמוד בחובותיו כפי שנקבעו בחוק ובפסיקה. ככלל, פיטורים מקנים לעובד פיצויי פיטורים ואפשרות לזכות בדמי אבטלה באופן מיידי (ראו פירוט בהמשך).
 • התפטרות הינה הליך אותו יוזם העובד, על מנת לסיים את מערכת יחסי העבודה הקיימת בינו ובין מעבידו. גם במקרה של התפטרות, נלוות למהלך חובות וזכויות, אותן על הצדדים להכיר. ככלל, בעת התפטרות, נשללת מהעובד זכותו לפיצויי פיטורים, והזכות לקבלת דמי אבטלה מושהית ב- 90 ימים. לכלל זה חריגים, כפי שיפורט להלן.


התפטרות שדינה כפיטורין
ככלל, עובד המתפטר מעבודתו לא זכאי לפיצויי פיטורים. יחד עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם רואים בהתפטרות כאילו היתה פיטורים. במקרים אלו, לעובד הזכאות לפיצויי פיטורים. להלן פירוט מרבית המקרים:

 • התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי - התפטר עובד עקב מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים,תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין קיימת סיבה
  מספקת להתפטרות - רואים לענין פיצויי-פיטורים את התפטרות העובד כפיטורים.
 • התפטרות הורה – התפטרות של עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה – רואים את התפטרותה כפיטורים לענין חוק פיצויי-פיטורים.  
 • התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות - התפטרות עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה,
  רואים את ההתפטרות לענין חוק פיצויי פיטורים כפיטורים.
 • התפטרות לרגל העתקת מגורים - התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו, תחשב פיטורים לעניין הפיצויים במקרים הבאים:

(1) לרגל נישואיו - לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, בתנאים שנקבעו בתקנות.
(2) לישוב חקלאי - מישוב שאינו חקלאי, או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור
     פיתוח, בתנאים שנקבעו בתקנות או מישוב שאינו עיר פיתוח, לעיר פיתוח.
(3) מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, כסיבות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו
     של העובד.

 

 • אי-חידוש חוזה עבודהאם עובד סיים עבודתו לפי חוזה לתקופה קצובה ומעבידו לא הציע לו לחדשו – רואים זאת כאילו פוטר. הציע המעביד לחדש החוזה והעובד סרב – רואים את העובד כאילו התפטר. 
 • התפטרות עקב הרעה מוחשית - התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין החוק כפיטורים המזכים בפיצויי פיטורים. בחסות חריג זה, ניתן לכלול מצבים כדוגמת עובד, אשר משכורתו הופחתה באופן ניכר, עובד שמנוכים משכרו כספים באופן הנוגד את החוק וכיו"ב. יש לבחון כל מקרה לגופו, לאור מכלול התנאים והנסיבות – שכן, לא כל שינוי בתנאי העבודה חוסה תחת חריג זה.
 • עובד עונתי שהתפטר - התפטר עובד עונתי לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה – רואים אותו כאילו פוטר.
 • התפטרות לרגל גיוס לצבא/שירות לאומי - התפטר עובד סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר, בשל התגייסותו כאמור, רואים את ההתפטרות כפיטורים והוא הדין בעובד שהתפטר סמוך לפני שהתנדב לשרת בשירות לאומי.
 • גיל פרישה - התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, רואים את ההתפטרות כפיטורים.
 • פיצויים למתגייס למשטרה/שב"ס - המתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר, ובסמוך לפני גיוסו היה עובד והתפטר מעבודתו על מנת להתגייס, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אם נתקיימו תנאים מסויימים.


מקרים אחרים המזכים בפיצויי פיטורים

עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו, ובתאגיד - פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.

בעת פטירתו של עובד, יהיו שאריו של העובד זכאים לפיצויי הפיטורים של המנוח. 

 

סיום יחסי עבודה

סיום יחסי העבודה יכול שיעשה בין על ידי התפטרות העובד או בין על ידי פיטוריו. המדובר בפעולה מפורשת, שבהתקיימותה מסתיימים יחסי העבודה בין הצדדים. סיום היחסים מצריך בירור זכויות העובד, חובותיו – במידה וקיימים, ועריכת גמר חשבון, כפי שיפורט להלן:

 • שימוע: הפסיקה, ביססה חובת שימוע, בכל מקרה בו מעסיק מעוניין לבחון את סיום העסקתו של עובד. על השימוע להיערך בתום לב ולפני שקיבל המעסיק את החלטת הפיטורים. חובה עליו לנהל שימוע בטרם גמלה בליבו ההחלטה על פיטורים.על המעביד ליתן התראה סבירה לעובד, לפני קיום השימוע תוך ציון הסיבה לקיומו, על מנת שהעובד יוכל להיערך ולהכין טיעוניו כנגד פיטוריו. העובד יכול להגיע לשימוע בליווי מסמכים ואף להתלוות באדם אשר ייצגו (חבר לעבודה, עו"ד, נציג ועד וכיו"ב).על המעסיק לבחון באופן רציני את טיעוני העובד. על-בסיס בחינה זו, יחליט המעסיק האם לפטר את העובד אם לאו. הוחלט לפטר את העובד – על ההחלטה להינתן בפירוט, בתום לב ותוך שימת לב לטיעוני העובד.פיטורים שנערכו ללא שימוע, עשויים להתבטל ו/או לגרור פיצוי כספי לעובד.
 • עריכת גמר חשבון: בעת סיום יחסי העבודה בין הצדדים, עליהם לערוך "גמר חשבון". על המעסיק לבדוק מהן היתרות הצבורות לטובת העובד והאם עליו לפדותן. כמו כן, עליו לשלם יתרות שכר עבודה, באם אלו קיימות. מנגד, המעסיק רשאי לנכות עם סיום היחסים, חובות שהעובד חב לו, וזאת בהתאם לניכויים המותרים משכר עבודה. להלן עיקרי העניינים להם יש לתת את תשומת הלב בעת עריכת גמר חשבון:
 • ימי חופשה – בעת סיום יחסי העבודה, על המעסיק לבדוק, באם קיימים לעובד ימי חופשה אותם לא ניצל. במידה וקיימת לעובד יתרת זכות, על המעסיק לפדותם באמצעות תשלום ערכם. ככלל, תקופת ההודעה המוקדמת, לא תכלול את ימי החופשה, אלא אם ביקש העובד וקיבל את הסכמת המעביד לנצל ימי חופשתו בתקופה זו.
 • דמי הבראה – אם עובד עבד אצל מעסיקו תקופה של שנה לפחות וטרם שולמו לו מלוא דמי ההבראה עבור תקופת עבודתו, על המעסיק לשלם עבורם, עם סיום יחסי העבודה.
 • ימי מחלה – בהתאם לחוק, אין פודים ימי מחלה. קיימים מגזרים בהם ישנם הסכמים מיטיבים, המאפשרים פדיון ימי מחלה בתנאים מסוימים בעת פרישה. גם חוזה עבודה אישי, יכול, כמובן, להיטיב עם העובד ולקבוע פדיון ימי מחלה בסיום יחסי עבודה. על הצדדים לבדוק אם הם כפופים לחובה כזו מכח הסכם קיבוצי ו/או הסכם עבודה אישי. במידה ולא, העובד אינו זכאי לתשלום בגין ימי מחלתו.
 • טפסים לקרנות – לכל קרן פנסיה ו/או קרן השתלמות דרישות לצורך העברת הפוליסות ע"ש העובד. על הצדדים, לבדוק עם הקרנות, מהם המסמכים הנדרשים – כאשר בין טפסים אלו ניתן למנות את טופס 161, טופס 161א ומכתב העברת בעלות.
 • פיצויי פיטורים – במקרה בו יחסי העבודה הסתיימו כתוצאה מפיטורים או כתוצאה מהתפטרות המזכה בפיצויים – אזי העובד יהיה זכאי לתשלום פיצויים בהתאם לגובה שכרו ומשך עבודתו במקום (ראו פירוט תחת הכותרת "פיצויי פיטורים").

 

הודעה מוקדמת

כאשר מעביד מפטר את עובדו או כאשר עובד מתפטר, יש ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים/התפטרות. ההודעה המוקדמת באה ליתן זמן – למעביד, למצוא עובד חלופי ו/או להתארגן לקראת עזיבת העובד; לעובד – לחפש עבודה חלופית. משך ההודעה המוקדמת תלויה בסטטוס של העובד – האם הוא עובד בשכר (שעתי/יומי) או עובד במשכורת חודשית וכן בוותק העובד.

 

הודעה מוקדמת לעובד בשכר: עפ"י חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, עובד בשכר (עובד שאינו במשכורת חודשית קבועה) יהיה זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים כדלקמן:  

א. במהלך שנת עבודתו הראשונה - יום אחד בשל כל חודש עבודה.

ב. במהלך שנת עבודתו השניה - 14 ימים, בתוספת יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה
    בשנה האמורה.

ג. במהלך שנת עבודתו השלישית - 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי
    עבודה בשנה האמורה.

ד. לאחר שנת עבודה שלישית - חודש ימים.

 

עובד שמגיע לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת יקבל שכר לפי ימי/שעות העבודה שעבד בתקופה זו. לעובד שלא מעוניינים להעסיקו בתקופת ההודעה המוקדמת, יש לשלם את תמורתה.

 

הודעה מוקדמת לעובד במשכורת: עובד במשכורת חודשית יהיה זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים כמפורט להלן:

א.  במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים – יום אחד בשל כל חודש עבודה.

ב.  במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה –
     6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.

ג.  לאחר שנת עבודתו הראשונה – חודש ימים.

 

 • תקופות ההודעה המוקדמת המפורטות לעיל יחולו בשינויים המחויבים על הודעה מוקדמת להתפטרות.
 • במניין ימי ההודעה המוקדמת לא ייספרו ימי מחלה.

 

למשרד עורכי דין אלנקווה ושות', ניסיון רב והצלחות בדיני העבודה ובכל הקשור לפיטורים ולהתפטרות. נושא זה הינו בעל חשיבות רבה לעובד ולמעביד, ותלויים בו פעמים רבות כספים רבים וזכויות מחד וחריגים רבים מאידך. עורך דין הבקיא בתחום, יוכל לייעץ לכם ולמצות עבורכם את מלוא הפוטנציאל של עניינכם.  

 

פנה/פני אלינו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך.  


טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים