זכויות נשים בעבודה

נשים רבות אינן זוכות ליחס ולתנאים שווים והולמים במקומות עבודתן. לצורך תיקון המציאות, נחקקו חוקים וקמו גופים, אשר מטרתם להנחיל שוויון בשוק העבודה תוך מתן תשומת לב והגנה לנשים העובדות, על ייחודיותן - היותן נתונות לטיפולי הפריה, הריונות, בדיקות, לידות ואמהות. לצערנו, על אף החוקים המתקדמים וגופי האכיפה, נשים עדיין סובלות מהפליה במקומות העבודה, כאשר מעסיקים אינם מכבדים את צרכיהן וזכויותיהן החוקיות.


למשרד עורכי דין אלנקווה ושות', ניסיון רב, הצלחות ומוניטין בייצוג נשים, ליווין וטיפול בענייניהן, עד לקבלת התוצאה המיטבית עבורן. אנו רואים בטיפול בסוגיות הנשיות ערך של ממש, בניסיון להוציא לפועל ולו במעט את כוונת המחוקק, אשר מבקש לקיים משק עבודה מאוזן, אשר בו נשים זוכות למלוא השוויון.


מפורטות בדף זה זכויותיהן החוקיות העיקריות של נשים עובדות בישראל.


האישה ההרה
נשים רבות חוששות לעבודתן בשל הריון. חשוב להכיר ולדעת את זכויות האישה ההרה.

האם על אישה הרה להודיע על הריונה למעביד? 
לא! יחד עם זאת, חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, המסדיר את מכלול נושאי עבודת הנשים בישראל, קובע כי על העובדת להודיע על דבר הריונה למעביד בחודש החמישי להריון לצורך הגנתה. הודיעה העובדת, או נודע למעביד בדרך אחרת על דבר ההריון, חל איסור להעסיקה בשעות נוספות, במנוחה השבועית ובעבודה לילית, אלא בהתקיים תנאים מסוימים.

פגיעה בהיקף משרה/הכנסה בזמן ההריון
חל איסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בהריון. פגיעה כזו יכולה להיערך רק אם מקבלים היתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה. במידה והפגיעה קשורה להריון – השר לא יתירה.

היעדרות לצרכי בדיקות הריוניות ומעקב
החוק מאפשר לאישה ההרה להיעדר מעבודתה ללא ניכוי ההיעדרויות משכרה לצרכי מעקב רפואי, בדיקות וכיו"ב. אישה העובדת שבוע עבודה מלא, ויותר מארבע שעות יומיות, רשאית להיעדר 40 שעות במהלך הריונה. אישה העובדת פחות מארבע שעות יומיות, רשאית להיעדר 20 שעות במהלך ההריון.

פיטורים במהלך הריון 
אין לפטר אישה הרה, אשר עובדת אצל המעביד תקופה של חצי שנה ומעלה. המעסיק יוכל לפטר אישה הרה, רק אם קיבל את אישור שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, באמצעות הממונה על חוק עבודת נשים. סיום חוזה לתקופה קצובה, דינו כפיטורים.


מתי יינתן אישור? במידה והפיטורים קשורים להריונה של האישה – הם לא יותרו ! במידה והפיטורים אינם בשל ההריון (וגם במקרה בו המעביד כלל לא ידע על דבר ההריון) – הם יותרו בהתאם לנתונים האישיים של העובדת – שבוע ההריון, מצבה הכלכלי, ניסיונות לשלבה בעבודה וכיו"ב.


תהליך קבלת אישור לפיטורים אצל הממונה על עבודת נשים: על המעביד, כאמור, לקבל את אישור הממונה על עבודת נשים. על המעביד מוטל הנטל להוכיח כי הפיטורים אינם קשורים להריונה של העובדת. על המעביד לפנות בכתב לממונה. פניה זו תועבר לעובדת לצורך תגובתה. המעביד והעובדת יוזמנו לחקירה (כל אחד בנפרד), כאשר דבריהם יירשמו בפרוטוקול. כנגד החלטת הממונה ניתן לפנות לבית הדין לעבודה.

הגנה נוספת מפני פיטורים - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
אמנם חוק עבודת נשים מגן על אישה העובדת חצי שנה ומעלה במקום עבודתה, אך גם עובדת עם וותק נמוך יותר – פיטוריה על רקע הפלייתה בשל היותה אישה בהריון – אסורים. זאת בהתאם לאיסור הפליה הנקבע בהוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעביד להפלות בין עובדים או דורשי עבודה, בין היתר, על רקע מינם, היותם הורים, הריון או נטיה מינית. על אף שחוק זה אינו אוסר על פיטורי עובדת הרה, הוא עשוי להוות עילה להכרזה על הפיטורים כבטלים או ככאלו שיעניקו פיצוי לעובדת אם הם בוצעו מחמת הפליה בשל היותה בהריון/הורה.

פיטורים אחרי ההריון 
על מעביד חל איסור מוחלט לפטר אישה במהלך חופשת לידתה או בתקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה. היתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה ינתן רק במקרים קיצוניים בהם: הפיטורים אינם בקשר ללידה, לחופשת הלידה או להיעדרות כאמור ועסקו של המעביד חדל לפעול או שהמעביד הוכרז כפושט רגל, ואם הוא תאגיד - ניתן צו פירוק.
כמו כן, חל איסור ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים בתקופות אלו. מכאן, שאם מעביד אינו מעסיק את העובדת שלו לאחר חופשת הלידה, עליו לשלם לה שכר בעד 60 הימים שלאחר חופשת הלידה בתוספת דמי הודעה מוקדמת.


אישה העוברת טיפולי פוריות
אישה עובדת רשאית להיעדר לצרכי טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חוץ גופית עם אישור רפואי,  ובלבד שהודיעה על כך למעבידה מראש. דין ההיעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה. 
המעביד לא יפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מהעבודה, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה. השר לא יתיר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור.


חופשת הלידה
בהתאם לחוק, אישה זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות. בתקופת חופשת הלידה, ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד בין האישה למעסיקה – כאשר שכר האישה משתלם על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
פיצול חופשת הלידה: אישה זכאית לפצל את חופשת הלידה שלה, באופן ש- 7 שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה. 
הארכת חופשת הלידה עקב אשפוז: עובדת שהיא או ילדה חלו ואושפזו בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים, זכאית:
(1) להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר
     מארבעה שבועות; 
(2) לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו בתכוף לאחר יום הלידה
     ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה; 
     עובדת שהילד אשר ילדה חייב להיות מאושפז בבית חולים לתקופה של 6 שבועות
     או יותר, בתוך תקופת חופשת הלידה, זכאית להאריך את חופשת הלידה,
     כמפורט, לפי התקופה הארוכה מביניהן:

(א) בשבוע אחד , אם האשפוז היה 6 שבועות לפחות;

(ב) ב- 2 שבועות, אם האשפוז היה 8 שבועות לפחות;

(ג) ב- 3 שבועות, אם האשפוז היה 10 שבועות לפחות;

(ד) ב- 4 שבועות, אם האשפוז היה 12 שבועות לפחות. 

 


הארכת חופשת הלידה למי שילדה יותר מילד אחד: עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השני.

הארכת חופשת הלידה בחופשה ללא תשלום: עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות עשרים וארבעה חודשים רצופים, רשאית להאריך את חופשת לידתה ללא תשלום, מתום חופשת הלידה למשך מספר חודשים המהווים רבע ממספר החודשים שבהם עבדה כאמור, אך לא יותר משנים-עשר חודשים.

קיצור/וויתור על חופשת הלידה: ככלל, אין אפשרות לוותר על חופשת הלידה, גם אם האישה והמעסיק מעוניינים בכך. יחד עם זאת, אם הוולד נולד חלילה, ללא רוח חיים או שנשלח לאימוץ, או שמדובר באם פונדקאית, ניתן לקצר את חופשת הלידה, ובלבד שהחופשה תכלול לפחות שלושה שבועות שאחרי הלידה.

ויתור חלקי על חופשת הלידה לטובת בן הזוג: החוק מאפשר לעובד שאשתו ילדה, לחלוק עימה את חופשת הלידה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, אם התקיימו כל אלה:

(א) אשתו זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה
     המגיעה לה בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה;

(ב) אשתו עבדה בתקופות הקבועות בחוק.שמירת זכויות: היעדרות מעבודה לרגל חופשת לידה לא תפגע בזכויות התלויות בוותק אצל המעביד. כמו כן, ההפרשות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות ממשיכות בתקופת חופשת הלידה, ויש לדאוג ולהסדיר את תשלומי העובדת בזמן חופשתה.


זכות האשה להיעדר מהעבודה:

 

(א) הפלה - עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ואם אישר 
     רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר - הזמן שקבע
     הרופא, אך לא יותר מששה שבועות. דין היעדרות זו כדין היעדרות מחמת מחלה.

(ב) מצב רפואי עקב הריון – אישה רשאית להיעדר בחודשי ההריון, אם אישר רופא
     בכתב כי מצבה הרפואי של העובדת מצריך זאת. דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת
     מחלה, אלא אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת היריון לפי חוק הביטוח הלאומי
     (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.

(ג) תנאי העבודה – עובדת רשאית להעדר מהעבודה, אם אישר רופא בכתב, על גבי
     טופס שנקבע בתקנות, כי סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה
     מסכנים את  העובדת בשל היותה בהיריון, או את עוברה ; דין היעדרות זו כדין
     חופשה ללא תשלום, ואולם היעדרות לפי פסקה זו לא תפגע בזכויות התלויות
     בוותק של העובדת אצל מעבידה. 

(ד) הנקה – עובדת רשאית ליטול חופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה, ועד תום
     שישה  חודשים מיום הלידה, בתקופה שבה היא מניקה, אם סוג עבודתה אינו מאפשר
     הנקה ולא נמצאה לה עבודה חליפית מתאימה.

(ה) שעת הנקה – עובדת רשאית להעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה עד תום
      ארבעה חודשים מאותו יום - שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה.
      אין מנכים את ההיעדרות משכר עבודתה של העובדת.

(ו ) טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חוץ גופית – עם אישור רפואי, אישה רשאית להיעדר
      לצרכי טיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעבידה מראש. דין ההיעדרות
      כדין היעדרות מפאת מחלה.

(ז)  מקלט לנשים מוכות – אישה השוהה במקלט לנשים מוכות רשאית להעדר
      מעבודתה בתקופה זו. העדרה של עובדת מעבודתה לפי פסקה זו דינה כדין 
      חופשה בלא תשלום, וזמן העדרה לא יבוא במנין לגבי זכויות התלויות בוותק. 

 

למשרד עורכי דין אלנקווה ושות', ניסיון רב, הצלחות ומוניטין בייצוג נשים, ליווין וטיפול בענייניהן, עד לקבלת התוצאה המיטבית עבורן. אנו רואים בטיפול בסוגיות הנשיות ערך של ממש, בניסיון להוציא לפועל ולו במעט את כוונת המחוקק, אשר מבקש לקיים משק עבודה מאוזן, אשר בו נשים זוכות למלוא השוויון. 


פני אלינו לתאום פגישה, על מנת שתקבלי החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך.  

 טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים