ביטוח פנסיוני

עובדים רבים כמו גם מעסיקיםאינם יודעים האם הם זכאים להפרשות פנסיוניותממתי הפרשות אלו מתחילות ומה שיעורןבדף זה נביא את עיקרי "חוק פנסיה חובה".

 

על מנת שכל עובד יוכל להתפרנס בכבוד בהגיעו לגיל הפנסיההחל מה- 1.1.08 קיימת חובה להפריש כספים עבור פנסיית העובדלהלן הכללים העיקריים:

 

  • עובד שיתקבל לעבודה כשאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני לאחר תקופת המתנה בת חודשים מתחילת העסקתו.

 

  • עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהויהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו.

 

  • העובד יוכל לבחור את קרן הפנסיה המקיפה או קופת הגמל לקצבה בה הוא מעוניין להיות מבוטח בהודעה בכתב למעסיקואם העובד לא הודיע על רצונוהוא יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

 

  • שיעורי ההפרשות שיעורי ההפרשות החודשיות יהיו כדלקמן:

 


החל מיום

הפרשות המעביד

הפרשות העובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ עובד ומעביד

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

 

התשלום בגין פיצויי פיטוריםיהיה ע"ח פיצויי הפיטורים של העובדכאשר מעסיק יכול לבחור להשלים את גובה הפרשותיו לפיצויי פיטורים עד 8.33%, או לשלם בעת פיטורים השלמה

 

קרנות השתלמות קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לשש שניםשבה העובד והמעביד מפקידים כספים מדי חודשבהתאם לגובה שכרו של העובדתנאי החיסכון וההפרשות בקרנות ההשתלמות עשויים להשתנות בהתאם למגזרים השוניםכמוקרנות השתלמות למוריםלעצמאים ולחברי קיבוץ.


אין חובה על מעביד להפריש כספים לקרן השתלמות – החובה הינה על הפרשות פנסיוניות בלבדלעיתיםכמו למשל במגזר הציבוריקיימים הסכמים קיבוציים המחייבים הפרשות המעביד לקרנות השתלמות.

לחסכון בקרן השתלמות דווקאיתרונות מיסויים שוניםההופכים אותה לאפיק חיסכון כדאי עבור העובד.

השיעור הנפוץ לניכוי מהעובד הוא 2.5%, והשיעור הנפוץ להפרשת המעביד הוא 7.5%. לעתים השיעורים נמוכים יותרככלללאחר שנות חסכון בקרןניתן למשוך את הכספים – פרט למקרים חריגים,בהם ניתן למשוך את הכספים במועד מוקדם יותר.

 

מקומות עבודה רבים אינם מקפידים על ההפרשות הפנסיוניותמקומות אחריםמנכים כספים של עובדים מתלושי השכרעבור הפרשות פנסיוניות/קרנות השתלמותאך אלו אינם מגיעים לקופות הגמל.

 

למשרד עורכי דין אלנקווה ושות' ניסיון רב בהכרת מערכת ההפרשות הפנסיוניות וקרנות ההשתלמות ונסייע לכם בבדיקת ומימוש מלוא זכויותיכם.

 

פנה/פני אלינו לתאום פגישהעל מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך.

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים