זכויות סוציאליות

ידוע לכל, כי קיימים בישראל חוקים וכללים המגנים על העובד ומסדירים את היחסים בין עובד למעסיקו. אך מהם אותם חוקים המעגנים את זכויותיו הסוציאליות של העובד?

חוקי העבודה השונים, מרכיבים "מסגרת תנאים סוציאליים" אשר מוקנים לכל עובד. המדובר בחוקים קוגנטיים – משמע, שאין אפשרות להתנות או לגרוע מהקבוע בהם, ומעסיק אשר לא ימלא אחרי תנאיהם – מסתכן בתביעה על-ידי עובדיו. נפרט בדף זה את התנאים העיקריים העולים מחוקי המגן המעגנים את זכויותיו הסוציאליות של העובד.

 

חופשה שנתית

במדינת ישראל, כל עובד זכאי לימי חופשה מעבודתו. היציאה לימי החופשה הינה בתשלום על חשבון המעסיק. מספר ימי החופשה משתנה בין עובד לעובד, בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, היקף משרתו, אופי עבודתו ועוד כהנה וכהנה פרטים המשפיעים על צבירת ימי החופשה.

 

בהתאם להוראות החוק, עובד במשרה מלאה יצבור ימי חופשה שנתית בתשלום, כדלקמן:

 • בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות - 14 יום;
 • בעד השנה החמישית - 16 יום;
 • בעד השנה השישית  - 18 יום;
 • בעד השנה השביעית - 21 יום;
 • בעד השנה השמינית ואילך - יום נוסף לכל שנת עבודה עד למכסת חופשה מרבית של 28 יום.

מכסת חופשה זו כוללת מנוחה שבועית אחת לכל שבעה ימי חופשה (מנוחה זו היא שבת לגבי מי שעובד שישה ימים בשבוע, וימי שישי ושבת לעובד חמישה ימים בשבוע).

 

הסכם עבודה אישי יכול להיטיב את מספר ימי החופשה להם יהיה זכאי עובד – אך לא לגרוע ממכסת הימים הקבועה בחוק.

 

יש לתת את הדעת לכך, שימי חופשה נועדו לחופשה בפועל ולא לפדיונם בכסף (למעט מקרים מסוימים המוגדרים בחוק). מעביד המשלם לעובדיו תמורת החופשה השנתית, על-פני נתינתה בפועל, מסתכן ב"תשלום לשווא" – והוא עלול למצוא עצמו כמי שנמנע מלמלא אחר דרישות החוק.

 

ככלל, חופשה תינתן רק בתיאום עם המעסיק ובאישורו – כאשר על המעסיק לנהל "פנקס חופשות", בו יתועדו באופן מפורט כל חופשות העובד.

 

עם סיום יחסי העבודה, יתרת ימי החופשה העומדים לטובתו של עובד, ייפדו על-ידי המעסיק, בהתאם לשווי יום עבודה של העובד ומספר ימי החופשה הצבורים.

 

תקופת ההתיישנות לפי חוק זה – הינה שלוש שנים בלבד.

 

דמי הבראה

דמי הבראה, הינם כספים המשולמים לעובד מידי שנה לצרכי הבראה/נופש. יחד עם זאת, אין צורך כי העובד ישהה בפועל בנופש, לשם קבלת הכספים.

גובהם של דמי ההבראה מעודכן מעת לעת. מכסת ימי ההבראה תלוית וותק בעבודה והיקף המשרה. במגזר הפרטי, ובהתאם לצו ההרחבה, מכסת ימי ההבראה הינה:

 

ותק בשנים        ימי הבראה

1                      5

2-3                   6

4-10                 7

11-15               8

16-19               9

20 ומעלה           10 

 

הזכות לדמי הבראה נובעת ככלל מהסכמים הקיימים במשק – עובדי המדינה זוכים לדמי הבראה בהתאם להוראות התקשי"ר. מרבית העובדים בישראל זכאים לדמי הבראה על פי ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית. הסכם זה הורחב והוחל על כלל העובדים, אשר לגביהם אין מקור אחר ומיטיב לצורך קבלת דמי ההבראה.

זכאי לדמי הבראה עובד בעל ותק של מעל שנה במקום העבודה. עובד במשרה חלקית זכאי לדמי הבראה באופן יחסי להיקף משרתו. עובד הנמצא בחופשת מחלה ממושכת, או חל"ת, אינו זכאי לדמי הבראה בגין תקופה זו. על-פי רוב, דמי ההבראה ישולמו באחד מחודשי הקיץ, יוני-אוגוסט, אלא אם קיים נוהג אחר במקום העבודה. ניתן אף להסכים על תשלום דמי ההבראה היחסיים מידי חודש, ובלבד שהסכום הכולל יעמוד בדרישות צו ההרחבה.

התיישנות – הזכות לתביעת דמי הבראה לאחר מועד סיום יחסי העבודה, מוגבלת לפרק זמן של שנתיים לפני סיום יחסי העבודה.

 

דמי מחלה


חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, הוא החוק הסוציאלי, הקובע הסדרים באשר למחלת עובד. תשלום דמי המחלה נועד לאפשר לעובד ולבני משפחתו קיום בתקופה בה נבצר מן העובד לעבוד מחמת מחלה.

 

כיצד מוגדרת "מחלה"?

"אי כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי"

 

כמה ימי מחלה עומדים לזכות עובד?

בהתאם לחוק, כל עובד צובר יום וחצי מחלה בגין כל חודש עבודה. הצבירה המקסימאלית היא עד כדי 90 ימי מחלה.

 

גובה דמי המחלה

בעד יום המחלה הראשון לא משולמים דמי מחלה, בעד יום המחלה השני והשלישי משולמים דמי מחלה בגובה 50% מהשכר הרגיל, ובעד יום המחלה הרביעי ואילך דמי המחלה הם בגובה 100% מהשכר הרגיל.

במקביל לחוק, קיימים הסכמים אישיים וקיבוציים ו/או נוהגים החלים במקומות עבודה ואשר קובעים הסדרים אחרים, מיטיבים יותר. כל עובד יהיה זכאי לתנאים המיטיבים ביותר החלים עליו, כאשר התנאים הקבועים בחוק, הם התנאים המינימאליים, מהם לא ניתן לגרוע.

 

                                דמי מחלה – כדאי לדעת


 • לא ניתן לחפוף בין תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים ובין שהותו של עובד בתקופת מחלה. תקופת ההודעה המוקדמת נועדה לחיפוש עבודה. עובד חולה, אינו יכול לנצל את תקופת מחלתו לחיפוש עבודה.
 • בעת פיטורי עובד, על מעסיק אשר עובדו חלה לאפשר לו למצות את כל ימי המחלה הצבורים לזכותו מכוח החוק, טרם ניתוק יחסי עובד-מעסיק.
 • ניתן לזקוף מימי המחלה של עובד גם על חשבון ימי מחלתו של ילד, בן זוג או הורה.
 • בהתאם לחוק דמי מחלה אין פדיון של ימי מחלה. במגזר הציבורי, בפרישת עובדים, קיים מנגנון של פדיון ימי מחלה – הסדר זה, המתקיים בהתמלא תנאים מסוימים, מהווה הטבה מעבר לקבוע בחוק, ואינו חל על שאר עובדי המשק.
 • אדם העובד מידי יום אצל מעסיק אחר - יש להתייחס לספירת הימים מנקודת מבטו של העובד החולה ולא מנקודת מבטו של המעסיק. העובד יהיה זכאי לתשלום שכר (בגובה 100%) החל מיום מחלתו הרביעי.
 • שמירת הריון, אינה נחשבת כמחלה.
 • עובד שחלה במהלך חופשתו – ימי המחלה ייחשבו ככאלה ולא כימי חופשה.
 • על עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה, למסור הודעה על היעדרותו תוך שלושה ימים מתחילת היעדרותו. לצורך קבלת דמי המחלה, יש להמציא תעודה רפואית חתומה.


החזר דמי נסיעות


בהתאם לצו ההרחבה במשק, אשר הרחיב הסכם קיבוצי בנושא החזר הוצאות נסיעה לעבודה, על כלל העובדים במשק – כל עובד הנזקק לתחבורה על-מנת להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל השתתפות על נסיעותיו – בהתאם למפורט בצו.


כיצד ייקבע גובה השתתפות המעביד בהחזרי הנסיעות?

צו ההרחבה קובע "סכום תקרה" – שהינו סכום המתעדכן מעת לעת, והוא הסכום המקסימאלי בו משתתף מעסיק בהוצאות נסיעתו של עובדו. הוצאות הנסיעה תיקבענה לפי מחיר מוזל בנסיעה באוטובוס ציבורי או בהתאם לעלות כרטיס "חופשי-חודשי".

עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד, יהיה זכאי בתנאים מסוימים, להשתתפות גם בעד נסיעתו באוטובוס השני, הכל בכפוף ל"סכום התקרה" הקבוע בצו.


תשלום רק עבור הוצאות נסיעה אשר ארעו בפועל!

התשלום יהיה רק עבור הוצאות בפועל – באופן שאם לאדם הסעה למקום עבודתו, או שהוא נעדר ממקום עבודתו – הוא לא יהיה זכאי להחזר נסיעות, עליהן לא שילם. באם לעובד הסעה רק לעבודה, הוא יהיה זכאי להחזר עבור הוצאות הנסיעה בשובו הביתה, עד לגובה מחצית מסכום התקרה.


שכר הכולל דמי נסיעות

בהסכמת העובד והמעביד, ניתן לקבוע שכר הכולל החזר הוצאות נסיעה. על ההסכמה להיות מפורשת וברורה, כאשר השכר יעודכן עם כל עלייה של תעריפי הנסיעה. יחד עם זאת, אין עובד יכול לוותר על קבלת החזר עבור הוצאות הנסיעה.


למשרד עורכי דין אלנקווה ושות', נסיון רב עם הכרת זכויותיהם הסוציאליות של עובדים, בדיקתן, ייעוץ, עריכת חוזים בהתאם לזכויות הנדרשות בחוק וייצוג עובדים ומעסיקים בכל הקשור לזכויות הסוציאליות של עובדים. אם גם אתם מבקשים לקבל ייעוץ משפטי באשר לזכותכם או לזכות עובדיכם לחופשה, דמי מחלה, דמי הבראה ונסיעות, פנו אלינו לייעוץ מקצועי ומותאם אישית.

 

פנה/פני למשרדנו לתאום פגישה, על מנת שתקבל/י החלטה מושכלת ונכונה באשר לטיפול המיטבי בעניינך.  

טל. 04-8628081
פנייה ללא התחייבות
רישום לניוזלטר
ניוזלטר עובדים
ניוזלטר מעסיקים